คณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ มอบทุนและข้าวสารสบทบจัดโรงทานสนองตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

buy stromectol australia วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่โรงทานสนองตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ โดยพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุน 10,000 บาท และข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม สบทบสนับสนุนการดำเนินงาน “จัดโรงทานสนองตามพระดำริ” ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนที่มารอรับอาหาร จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิไข้ จะต้องไม่เกิน 37.5องศา ทางวัดจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร พร้อมกับเดินห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ตามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

ด้าน พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อครั้งส่งสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลานจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก” พระสงฆ์มีหน้าที่อนุเคราะห์ ได้มาแล้วก็อนุเคราะห์แก่ญาติโยม สมเด็จพระสังฆราชทรงพระดำริให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ ร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด …