แพทย์พยาบาลซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงพยาบาล

Pisz ที่ ตึกศัลยกรรมกระดูก อาคาร4 โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟภายในอาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยโรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟภายในอาคาร มีการสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก อาคาร4 ทำการอพยพผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ เหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ และมีการแจ้งเหตุไปยังเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลบางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์

ด้าน นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า เป้าหมายของการฝึกซ้อมเพื่อให้แพทย์ , พยาบาล , บุคคลากรภายในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานความปลอดภัย และอัคคีภัยในเบื้องต้น และอพยพหนีไฟเพื่อความปลอดภัยทั้งแพทย์ พยาบาล ปละผู้ป่วย ถือเป็นแผนหลัก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกระดับ จากทุกแผนกในโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมการซ้อมแผน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เป็นการทบความความรู้ ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด …