เลขาฯพระสังฆราชชื่นชมเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตาเป็นประธานในการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 400 ชุด ซึ่งดำเนินงานโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของจังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
ซึ่งในการมอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ได้มีการป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข มีประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จำนวน 200 คน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จำนวน 200 คน รวมเป็น จำนวน 400 คน เข้ารับถุงยังชีพฯ ซึ่งภายในถุงยังชีพดังกล่าว ประกอบไปด้วย ข้าวสาร , อาหารแห้ง , นมกล่อง , ไข่ไก่ , อาหารปรุงสุกใหม่ และแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ , บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) , มูลนิธิธรรมกาย และผู้มีจิตศรัทธา มอบผักบุ้ง และกระเพรา ปลอดสารพิษ ผลิตผลจากสวนเกษตรอินทรีย์ของวัดพระธรรมกายอีกด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต, นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), นายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ร่วมมอบถุงยังชีพฯ
ด้าน พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานความปกติใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการ โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายการดำเนินภารกิจด้านการสาธารณะสงเคราะห์เป็นฐาน
ส่วน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ที่ได้เดินทางมาวันนี้ได้มาชื่นชมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อน โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำโครงการ มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการตอบแทนบุญคุณของชาวบ้านที่มีอุปการะคุณต่อพระสงฆ์มาโดยตลอดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งที่มีกำลังได้มาสนับสนุนคณะสงฆ์ให้ทำกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงขอชื่นชมและขอบคุณท่านที่ได้ทำกิจกรรมส่วนนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.