เรือโรงทานเดลิเวอรี่คณะสงฆ์พร้อมศิษย์มอบทานมอบธรรมตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

isotretinoin online no prescription วันที่ 27 มิถุนายน 2563 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ลงพื้นที่มอบทานมอบธรรม จัดตั้งโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยลงเรือเคลื่อนที่ทางน้ำถึงบ้านริมคลองชุมชนวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ลงเรือเพื่อส่งมอบชุดอาหารแห้ง และอาหารปรุงสุกใหม่ รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชน ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ และช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนอกจากการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ เคลื่อนที่ทางน้ำถึงบ้านริมคลองฯ แล้ว ยังได้มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ มอบทาน มอบธรรม บริเวณถนนใจกลางชุมชนวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อีกจำนวน 5 โรงทานฯ โดยประชาชนที่มารับทาน รับธรรม ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่คณะสงฆ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้มีความเมตตามาโปรดถึงบ้าน พร้อมยังส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ด้วยการแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้
สำหรับคลองซอยชุมชนวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) นั้น วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ร่วมกับ ชุมชน และบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารในองค์กร, คณะผู้นำชุมชน, ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการ “บีจีซี รักษ์น้ำ” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยบูรณาการโครงการของคณะสงฆ์ อาทิ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (หน้าบ้านน่ามอง, ในบ้านน่าดู, คนอยู่ในบ้านน่ารัก) และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาน้ำเสียแบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนา และปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำในชุมชนให้น่าอยู่ ผสมผสานกับการจัดกิจกรรมเชิงพุทธในการขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตามหลักพุทธธรรม และหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.