ศาลเยาวชนร่วมกับกรมการแพทย์mouแก้ไขปัญหาเด็กกระทำผิดด้านสารเสพติด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิชาการยาเสพติดและทางด้านการบริการ ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามกฎหมาย และได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กับ กรมการแพทย์ โดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยมี นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ลงนาม

ด้าน นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผู้กระทำความผิด มากกว่าการลงโทษ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ การบำบัดรักษาการติดสารเสพติดจึงเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดโอกาสในการทำผิดซ้ำ กรมการแพทย์ โดย สบยช. ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จึงจัดทำบันทึกประสานความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดและด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดให้ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามกฎหมาย และได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย โครงการและกิจกรรมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาการด้านสารเสพติดแนวทางความร่วมมือจากบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในครั้งนี้ คือ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีดำเนินการคัดกรองเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดในเบื้องต้น และส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิการรักษาอื่น โดย สบยช. จะตรวจประเมิน จำแนก วินิจฉัย ให้การบำบัดรักษาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ รวมถึงแจ้งข้อมูลและความก้าวหน้าในการบำบัดรักษา ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีทราบภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย เพื่อประกอบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดของศาล ทั้งนี้ในกรณีเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่ามีอาการทางจิตเวชหรือมีพฤติกรรมรุนแรง หรือมีสาเหตุอื่นที่ สบยช. ไม่สามารถรับเข้าบำบัดรักษาได้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจะส่งต่อยังสถานพยาบาลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ส่วน นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีแนวโน้มที่หลงผิดและยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยไม่ตั้งใจมากขึ้น ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มักจะมีปัญหาอื่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา เช่น ปัญหาด้านสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ เป็นต้น เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษา จึงควรได้รับการแก้ไขที่ตรงปัญหาอย่างแท้จริงและครอบคลุมแบบมีองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด ทาง สบยช. เป็นหน่วยงานหลักในด้านของด้านวิชาการ เกี่ยวกับการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านยาและสารเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ในปัจจุบันเราถือว่ากลุ่มนี้เป็นเหยื่อที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาและสารเสพติด สบยช. และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อช่วยเหลือดูแล เด็กเยาวชน เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติด และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานวิจัย พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟู ดูแลแก้ไข และรักษาเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติดมีประสิทธิภาพและถูกต้อง และมีโครงการและกิจกรรมของศาลฯ เพื่อพัฒนาแนวทางร่วมกับ สบยช. เพื่อที่จะดูลแลและรักษาเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดที่มีปัญหาด้านสารเสพติด มีความคลอบคลุมและได้ประโยชน์มากขึ้น หวังว่าเด็ก ๆเยาวชนเหล่านี้จะกลับไปเป็นคนดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงของสังคมต่อไปได้…