มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ โดยมี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากร หน่วยงานที่สนองพระราชดำริ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จากสถานศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 27 แห่ง โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ …