มรภ.วไลยอลงกรณ์ขับเคลื่อนรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตมีงานทำ

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มรภ.วไลยอลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความได้เปรียบและเป็นจุดเด่น ที่เราจะสามารถทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่นับพัน
ต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคการ Disruptive มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และโลกก็เปลี่ยน กระบวนการเรียนรู้ก็เปลี่ยน จะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อที่นักศึกษาที่จบมาจะได้มีงานทำ ในการวางแผนพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ร่วมกันและวางแผนพัฒนาผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
การร่วมมือกับภาคอุสาหกรรมนวนคร ในการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อเติมสมรรถนะของบัณฑิตให้มีความรู้ มีสมรรถนะและทักษะตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และปฏิบัติตนเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท หรือภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ตั้งแต่แรก และจะมีช่วงเวลาที่กลับมามหาวิทยาลัยเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับอาจารย์และเพื่อนๆ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง นักศึกษาจะมีเวลาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า การอยู่ในห้องเรียน ซึ่งเราก็มุ่งหวังว่า จะทำให้นักศึกษาทีสำเร็จการศึกษาออกไปมีสมรรถนะที่ดี และมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ลืมที่จะเติมเต็มในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บัณฑิตของวไลยอลงกรณ์เมื่อสำเร็จการศึกษาไป จะต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นคนที่มีคุณภาพ
สำหรับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรระยะสั้น ที่จะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในการ Upskill (เพิ่มทักษะ) และ Reskill (สร้างทักษะใหม่) เพื่อให้ได้คนที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ…