พุทธศาสนิกชนปลื้มใจถวายการต้อนรับพระสงฆ์ ปิดท้ายโครงการธรรมยาตราปีที่ 8

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2563 พุทธศาสนิกชนจำนวน 10,000 คน พร้อมใจร่วมกราบถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,136 รูป ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 เข้าสู่อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลังจากที่คณะพระธรรมยาตราได้จาริกบำเพ็ญสมณธรรม ณ อนุสรณ์สถานสำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งโครงการนั้นแย่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคือ คณะพระธรรมยาตรา ส่วนที่สอง คือความศรัทธาของญาติโยมหรือสาธุชน โดยตลอดเส้นทางทั้ง 6 จังหวัด
ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 8 กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันสิ้นสุดโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 8 ที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย, องค์การพุทธโลก (พล) และภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธกว่า 30 องค์กร โดยการประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมที่ผ่านมานั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านที่พระภิกษุบวชใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกฝนอบรมตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา รวมทั้งด้านการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม ในรูปแบบรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ทำให้เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสสืบสานพุทธประเพณี เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต และสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 30 วัน คณะพระธรรมยาตรา และศรัทธาสาธุชน ต่างได้เรียนรู้ และปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และการเป็นศาสนิกชนที่ดีในพระพุทธศาสนา เน้นรูปแบบ Learning by doing ด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง รวม 342 วัด 30 สถานศึกษา สนองตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในพื้นที่, การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด รวมจำนวน 40 วัด และการกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน สนองตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของมหาเถรสมาคม รวม 40 วัด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระธรรมยาตรา และชาวพุทธได้เข้าใจบริบทการรักษารากฐานของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานสืบไป

ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดเส้นทางธรรมยาตราในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 8 อย่างดียิ่ง ซึ่งทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวพุทธ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาโดยรวม กล่าวได้ว่า ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน …