ปทุมธานี นศ.แพทย์มธ.ติดโควิด สัมผัสใกล้ชิด47รายไม่พบเชื้อ42รายรอผลอีก5ราย

http://ccritz.com/wp-content/plugins/wp-engine-module/wp-engine.php วันที่ 16 ก.พ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ นักศึกษาแพทย์ติดโควิด-19 มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 42 ราย รอผลอีก 5 ราย เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติมในนักศึกษา โดยแถลงการณ์ได้ระบุว่า เนื่องด้วยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มารับบริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และจากการสอบสวนมีบุคคลคณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวรวม 7 ราย โดยทุกรายได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า นักศึกษาแพทย์ 1 ราย มีผลตรวจพบเชื้อ ขณะนี้นักศึกษาคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์


นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาที่ติดเชื้อดังกล่าว ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำ โดยจากการติดตามพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 27 ราย โดยทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย ส่วนอีก 5 ราย รอผลตรวจ
ทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน ควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงระบาดในระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ดังมีประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ก่อนและหลังดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้ง

ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้นิ่งนอนไจ ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและจะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติมในนักศึกษาและมาตรการอื่นๆ ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) อย่างเข้มงวด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


โดยทาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งมาตรการและคำแนะนำ ดังนี้ 1. ให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ ก่อนและหลังดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าวจำนวนมาก และผู้ติดเชื้อบางรายไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย 2. ให้งดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในช่วงที่มีการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 3. ให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 4. ให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกโดยการเก็บสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกและบริเวณคอหอยเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โดยความสมัครใจ นักศึกษาที่ประสงค์จะตรวจ สามารถติดต่อได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 02-926-9701 หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR code


6. กรณีพบว่านักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะให้การดูแลรักษาตาม มาตรฐานอย่างดีที่สุด 7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีกองทุนช่วยเหลือดูแลนักศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท และคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 1,000,000 บาท ในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 8. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถสอบถามได้ที่ Line @ MedTU Fight COVID-19 ตาม QR code หรือ โทร. 02-926-9672-3, 02-926-9004

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปทุมธานี และของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง ให้ทราบเป็นระยะต่อไป