เจ้าคณะจังหวัดจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ไทย

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ปีนี้ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มหานิกาย เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงได้ให้คำอวยพรดังนี้

“อาตมาขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีสติ คือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวในการทำใดๆ ก็ตามการพูดใดๆ ก็ตาม หรือในการคิดใดๆ ก็ตามขอให้มีสติรู้คิดมีสติปัญญารู้ทั่วในการประกอบกิจการนั้นๆ เช่นเวลา ขับรถไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต้องขับไปด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะละเว้นสิ่งที่ควรเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรดื่มสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นกับชีวิตของตัวเอง และครอบครัวรวมไปถึงผู้อื่นด้วย ในฐานะที่เราเป็นฆราวาส ชาวโลกนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การจะทำกิจการใดๆ ขอให้มีสัจจะความจริงใจเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะขับรถไปจะไม่ดื่มสุรา มีอะไรก็มีสัจจะว่าเราไม่ดื่มในสิ่งนั้นๆ และมีธรรมะ คือความอดทนอดกลั้นในการประกอบกิจการใดๆ รวมไปถึงมีความเสียสละรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน บางครั้งก็อาจจะประสบหรืออาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ ก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้สังคมของเรานั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นในเทศกาลปีใหม่นี้จึงขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ได้มีสติมีความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด อยู่เสมอเราก็จะส่งประสบกับสิ่งที่เราพึงปรารถนา หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราพึงปรารถนาด้วยความตั้งใจจริงของเรา จึงขออนุโมทนาและอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย เดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัย หรือแม้แต่อยู่บ้านก็ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายและครอบครัวโดยทั่วกัน”…