วัดพระธรรมกายจัดงานวันสามเณรอินเตอร์ให้กล้าแสดงออกพร้อมถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ

Misoprostol to buy in canada เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันสามเณรอินเตอร์ (International Novice’ day) และพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยมีพระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์ โดยมีสามเณรที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 264 รูป โดยแบ่งห้องเรียนทั้งสิ้น 12 ห้อง ประกอบด้วย 1. ภาษาจีน จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 118 รูป 2. ภาษาอังกฤษ จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 146 รูป


สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กองพัฒนาภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่สามเณร ให้มีความกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และกับพระพุทธศาสนา ในวันนี้ทางกองพัฒนาภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม วันสามเณรอินเตอร์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจและเป็นแรงผลักดัน ให้คณะสามเณรที่เรียนภาษาต่างประเทศเกิดแรงบันดาลใจที่จะทุ่มเท ในการเล่าเรียนและศึกษาภาษาต่างประเทศ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถขยายกว้างไกลไปยังทั่วโลกได้
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม กล่าวว่า วัดพระธรรมกายได้ขยายพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก จึงได้เปิดมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาถึง 21 ปี โดยเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จบ ป.ธ.9 ในปีพ.ศ. 2541 หลังจากนั้นจึงขยายมาถึงสามเณร เพื่อจะได้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งสาธุชนทั่วไป โดยเปิดสอนทั้งหมด 6 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน และ เกาหลี ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชน มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวพุทธ และหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก


ภายหลังเมื่อ พ.ศ.2558 ได้ แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน คือการเรียนภาษาจีน อังกฤษ สำหรับสามเณรเท่านั้น เพราะนอกจากสามเณรจะเรียนภาษาบาลีแล้ว ยังเรียนภาษาต่างประเทศด้วย ทุกรูปผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา เรียนด้วยความสนุกสนาน อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมเพื่อไปเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระมหาเปรียญได้เปิดสอนทั้งหมด 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสเปน ให้เลือกเรียนตามประเทศที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมอัธยาศัยและวัดสาขาตามภาคพื้นทั่วโลก
ส่วนนางคุณัญภา ทวีกุล อายุ 61 ปี ผู้ปกครองของสามเณรที่เคยผ่านโครงการสามเณรอินเตอร์ กล่าวว่า ปกติแล้วลูกชายเป็นคนที่ขี้อายมากมากล้าพูด เมื่อน้องได้เข้าร่วมโครงการ เขาได้ฝึกสติไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ได้เรียนรู้วินัยในการดูแลตัวเอง ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ร่วมถึงการใช้ภาษาที่สามารถตอดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ ทำให้เขาได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าซึ่งเราไม่อาจจะดูแลเขาได้ตลอดชีวิต เมื่อเขาผ่านโครงการนี้แล้วจึงมีความมั่นใจว่าเขาจะพึ่งพาตนเองได้…