มร.สส.เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิตอล

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มร.สส.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิตอล Hybrid Digital Warfare รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างทัศนคติรู้เท่าทันด้านการบริหารจัดการ และสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในทุกมิติ รวมทั้งการป้องกันทางไซเบอร์สำหรับผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการประสานเครือข่ายในเชิงสร้างสรรค์ในทุกมิติของการพัฒนาสังคมและประชาชาติผ่านสื่อดิจิทัล


ภายในงานแถลงข่าว มี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สนง.คดียาเสพติด , พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย รองประธานและนายทะเบียนหลักสูตร , อาจารย์ธนกร มณีโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายประสัมพันธ์และกรรมการ , ดร.พิสิฐ เหตระกูล กรรมการและวิทยากรประจำหลักสูตร , ผศ.ดร.สิปปกร ลิ่วตระกูล รองประธานหลักสูตร , พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า , คุณไพฑูลย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา , พลเอกรังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ , พ.อ.ดร.ก้อง ไชยณรงค์ และคุณตวงพร สาตราวุธ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5


ด้าน รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับหนึ่งของประเทศมองความสำคัญเรื่อง จึงเปิดหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล Hybrid Digital Warfare รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน Hybrid Warfare อย่างเท่าทันสถานการณ์โลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความผูกพัน(Rapport)อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเป็นผู้นำที่สามารถนำองค์กรสมัยใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน(Congruent) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะ 5 ส. (สร้าง สรรค์ สนุก สุข และสันติ) และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างองค์ความรู้และต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. กฎแห่งสงครามไฮบริด(Hybrid War) 2.สงครามค้า 3. Cyber ware 4. Cybersecurity และ 5.Softskill for Creativity Communication Coaching…