มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บอร์ดเกมมุ่งพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ activity zone ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (The Grand Opening of Board Game Center) โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และ นักศึกษาเข้าร่วม
สำหรับศูนย์บอร์ดเกมแหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นศูนย์ฯ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และเสริมสร้างการเรียนรู้ นำสิ่งที่เรียกว่าบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนานักกีฬาบอร์ดเกมที่มีคุณภาพ มอบความรู้ทางด้านวิชาการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการเล่นบอร์ดเกมส์ และการนำบอร์ดเกมส์มาเพิ่มพูนความรู้ บูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ การพัฒนาทักษะความจำผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์ การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างบอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยศูนย์บอร์ดเกมฯ แห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมบอร์ดเกม.