พุทธศาสนิกชนร่วมบุญตักบาตรพระ30,000รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 รัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ที่ สนามบิน Chanmyathazi เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตรของชาวพุทธ กระชับความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ส่งเสริม การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณรในเมืองมัณฑะเลย์ สร้างความเป็นปึกแผ่นของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรพระ 30,000 รูป เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 06.00 น.พุทธศาสนิกชนได้ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคําอธิฐานจิต โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระภัททันตะ จันทิมาภิวังสะ อัคคมหาปัณฑิตะ อภิธชอัคคมหาสัทธัมมะโชติกะธะชะ รองประธานมหาสังฆนายกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจาก U Zar Ni Aung ผู้แทนมุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์เป็นประธานฆราวาสฝ่ายเมียนมา และคุณพรสวรรค์ เต็มดวงจิต เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ บิม เค อูดาสเอกอัครราชทูตเนปาลประจําประเทศเมียนมา ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม คุณรองรักษ์ บุญศิริคุณลลิตา สิริพัชรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม และได้รับความเมตตาจาก พระ ดร.ธรรมธารา เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมโคตมะ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระจันทิมาภิกขุ เจ้าอาวาสวัดสารนาทมหาวิหาร ประเทศอินเดีย พระมาลิกาวิละ อัสสชิ เถโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมศรียาโนบาสะ เมืองกอลล์ ประเทศศรีลังกา พระลีวอลฮยุง เจ้าอาวาสวัดตงฮวาซา เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้นําองค์กรพุทธนานาชาติอีกกว่า 12 ประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะสงฆ์เมียนมาร์และไทยได้เดินรับบิณฑบาต
งานตักบาตรพระ 30,000 รูป ในครั้งนี้เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา และชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณูปการของพระพุทธศาสนาอันเป็นแสงนําทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นเสียงสะท้อนไปถึงชาวโลกผู้ใฝ่สันติทุกท่านให้ทราบว่า “สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนพบสันติสุขภายใน”
กิจกรรมตักบาตรพระเมียนมา-ไทย นั้นได้จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 10,000 รูป ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน 20,000 รูป ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติและกระแสตอบรับจากชาวเมียนมาเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมตักบาตรมากขึ้นทุกปี และได้มีการเผยแพร่ข่าวงานบุญทั้งสองครั้งไปทั่วโลก จนเป็นที่มาของการจัดตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้…