ปทุมธานี รับโล่เกียรติคุณ “สัปปายะอะวอร์ด” จังหวัดต้นแบบ ระดับประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้แก่วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 21 วัด และจังหวัดต้นแบบ จำนวน 1 จังหวัด
โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ถวายสักการะ และมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงาน ซึ่งจัดงานฯ จัดโดย ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่วัด องค์กร จังหวัด ต้นแบบ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีพุทธศักราช 2562 และจะได้มีการขยายผลต่อยอดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายจำนวน 24,000 วัด ภายในปีพุทธศักราช 2565 ต่อไป
ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” ประเภท จังหวัดต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวาระนี้ด้วย ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือ การให้ความสนับสนุน และร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดปทุมธานี เป็นสมานฉันท์ จึงกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จอันเกิดขึ้นจาก “พลังพุทธสามัคคี” อย่างแท้จริง และ “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” …