บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

http://philldiscgolf.com/wp-theme.php พุทธศาสนิกชนร่วมมุทิตาแต่งตั้งพระมงคลวโรปการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมมุทิตาเนื่องใน พิธีแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพิธีมอบใบตราตั้งพระฐานานุกรม และพัดยศ ให้แด่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีประชาชนชาวปทุมธานีเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจจำนวนมาก


ภายในพิธีมี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) รับบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพิธีมอบใบตราตั้งพระฐานานุกรม และพัดยศ ให้แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยแต่งตั้งให้ พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) อายุ 47 พรรษา 27 เจ้าอาวาสวัดชินวราราม เจ้าคณะตำบลบางขะแยง เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ส่วนพระภิกษุผู้เข้ารับใบตราตั้งพระฐานานุกรมและพัดยศ ประกอบด้วย

1.พระปลัดณัฐพงษ์ วรปุญฺโญ อายุ 55 พรรษา 24 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็น พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์

2.พระมหาปิยะ ปิยวาจโก อายุ 43 พรรษา 18 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวินัยธร

3.พระอธิการฐิติศักดิ์ สุภทฺโท อายุ 37 พรรษา 13 เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์ เป็น พระครูธรรมธร

4.พระสุวิทย์ ถิรปุญฺโญ อายุ 46 พรรษา 25 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ เป็น พระครูสังฆรักษ์

5.พระใบฎีกาอำนวย โชติปญฺโญ อายุ 46 พรรษา 14 เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน เป็น พระครูสมุห์

6.พระสมพงษ์ ฐิตธมฺโม อายุ 57 พรรษา 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกสร เป็น พระครูใบฎีกา และ

7.พระอธิการสุพจน์ สุภกิจฺโจ อายุ 49 พรรษา 28 เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ เป็นพระครูสมุห์

ทุกรูปเป็นพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทรา ให้ความเคารพนับถือ…