กอ.รมน.ติวเข้มกลไกการป้องกันด้านความมั่นคงพิเศษเน้นด้านทรัพยากรและการบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงพิเศษ ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในการประชุมฯ มีผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ภาคส่วนแยก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร 74 จังหวัดจากทั่วประเทศ และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของจังหวัดปุทธานี มี พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. และ น.ท.จิรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์ เข้าร่วมการประชุม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เฉพาะด้านบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพิเศษ มีการจัดให้มีการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ธนาคารน้ำใต้ดิน การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติและประสบการณ์การบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ


ด้าน พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพิเศษ โดยเน้นความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาระภัย เพื่อให้มีการบูรณาการกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนมวลชนเครือข่าย กอ.รมน. ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…