ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์อัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีจุดเทียนตั้งปณิธานเทิดทูนสถาบัน

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2563 และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งตรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า ” VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY”

สำหรับช่วงค่ำวันเดียวกัน ประธานในพิธี ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และตั้งปณิธานตั้งปณิธานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นมอบเข็มตราพระราชลัญจกรตราประจำมหาวิทยาลัยฯให้แก่นักศึกษาปีที่ 1 จากนั้นได้ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน “ราชภัฏคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”