แพทย์แผนไทยสัมมนานวัตกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0

Saint-Jean-de-la-Ruelle วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 733/ 80 ซอยพหลโยธิน 80 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0” พร้อมผลักดันนโยบาย ส่งเสริมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ตั้งเป้าเป็นผู้นำการส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน
ด้าน นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 เท่าตัว จาก 180,000 ล้านบาทเป็น 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีการขยายตัวและได้รับความนิยมสูงคือ อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งในปี 2561 ไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 280,168 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 2,241 ล้านบาท และถูกจัดให้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสมุนไพรสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีขมิ้นชัน product champion ที่ได้รับความนิยมจากตลาดโลก คิดเป็นมูลค่าการตลาดประมาณ 570 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 18,240 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดสมุนไพรของประเทศไทยมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐอาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand KISS the World) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงได้ผ่านตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม น่าสนใจ ดึงดูด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และตลาดค้าปลีกในประเทศ กรมการแพทย์แผนไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางให้มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิผล สร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร นำไปสู่การสร้างความมั่นคงของวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรได้ในอนาคต ส่วนกลางทางอาทิ การพัฒนาคุณภาพสารสกัด การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่วนปลายทางคือ การส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย จะต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ต้องมีการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี การแปรรูป ซึ่งจำเป็นต้องสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน (GMP) สำหรับบริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้พัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องอบทำผงแห้ง เคยได้รับรางวัล สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 2550 เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ การสร้างเครื่องของต่างประเทศ คุณภาพเทียบเท่าสากล ซึ่งการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 จะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอย่างสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เครื่องจักรกล จึงกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก สำหรับประเทศไทยควรจะปรับตัวและนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม เข้ามาช่วยงานในการผลิตให้มากขึ้นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ …