แขวงทางหลวงประชุมการมีส่วนร่วมภาคปชช.ปรับปรุงถนน346

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน ได้มาร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เส้นทางจังหวัดปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะพานคลองเปรม-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740 – กม.4+570
ปัจจุบันบริเวณทางหลวงหมายเลข 346 ตอนสะพานคลองเปรม-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740 – กม.4+570 เป็นย่านชุมชนเขตเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีปริมาณการจราจรสูง และมีประชากรอยู่หนาแน่นจังหวัดปทุมธานีโดยแขวงทาง หลวงปทุมธานี จึงดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเขตทาง โดยการขยายช่องการจราจรและปรับปรุงการวางระบบท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมทางเท้า และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก จากโครงการดังกล่าวจึงได้ดำเนินการประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้านนายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กล่าวว่า โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมรวมถึงการขนส่งบริเวณโดยรอบของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของถนนและบริเวณทางเดินเท้า 3.เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 4.เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5.เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ 6.เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดรองรับการขยายตัวของเมือง…