เจ้าคณะจังหวัดมอบผ้าไตรจีวรนำตัดเย็บหน้ากากอนามัย ถวายพระสงฆ์ที่ขาดแคลน ป้องกันโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ร่วมมอบผ้าไตรจีวร เพื่อสมทบตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย ถวายแด่คณะสงฆ์ที่ขาดแคลน อันเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการดำเนินงานตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
ด้าน พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้ำให้เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพระสงฆ์ และวัดในเขตปกครองของตนอย่างใกล้ชิด ให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันฯ ของกระทรวงสาธารณสุข, ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ของกระทรวงวัฒนธรรม และ 20 มาตรการควบคุมและป้องกันฯ ตามประกาศคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อสั่งการ และข้อแนะนำของทางราชการอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีการสำรวจ และรายงานผลการติดตามผ่านเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น ในส่วนของการมอบผ้าไตรจีวร เพื่อสมทบตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย ถวายแด่คณะสงฆ์ที่ขาดแคลน อันเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการดำเนินงานตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปประกอบศาสนกิจ รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย …