เจ้าคณะจังหวัดประชุมออนไลน์ เน้นย้ำเจ้าคณะอำเภอ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ของวัดในเขตปกครองอย่างใกล้ชิด

buy Latuda 40mg capsules วันที่ 6 เมษายน 2563 พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานการประชุม เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีศูนย์กลางถ่ายทอดการประชุมออนไลน์จากห้องประชุมสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอรามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประเด็นสำคัญในการประชุมออนไลน์วาระพิเศษนี้ คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ในข้อ 27 คือ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก กรณีมีกิจกรรมทางศาสนาที่มีเหตุจำเป็น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจทางปกครองในแต่ละศาสนาหรือนิกาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง ประธานการประชุมฯ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพระสงฆ์ และวัดในเขตปกครองของตนอย่างใกล้ชิด ให้ยึดแนวทางปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมและป้องกันฯ ของกระทรวงสาธารณสุข, ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ของกระทรวงวัฒนธรรม และ 20 มาตรการควบคุมและป้องกันฯ ตามประกาศคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ รวมถึงข้อสั่งการ และข้อแนะนำของทางราชการอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีการสำรวจ และรายงานผลการติดตามผ่านเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นต่อไป…