เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบทุนการศึกษาและสร้างห้องพิเศษ รพ.ธัญบุรี ในงานมุทิตาครบรอบ70ปี

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ , บริจาคสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 8 ห้อง , สมทบมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ มจร. และทุนการศึกษาคณะสงฆ์เป็นสาธารณสงเคราะห์ รวมเป็นเงิน 2,747,500 บาท และร่วมกราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี (31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ในวาระอันเป็นมงคลด้วย
โดยภายในงานวันนี้ประกอบด้วย พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร สำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค, 6 ประโยค, 3 ประโยค ปีที่ 12 รวมจำนวน 68 รูป 326,000 บาท, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา และสถานศึกษา ปีที่ 9 รวมจำนวน 316 ทุน 931,500 บาท, พิธีถวายปัจจัยเพื่อเพิ่มทุนการศึกษาแก่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ รวมจำนวน 11 ทุน 110,000 บาท และพิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ เพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับไปดำเนินการฯ ในวาระเดียวกันนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ ยังได้เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มอบปัจจัยบริจาคร่วมสร้างห้องพิเศษของโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 8 ห้อง 1,280,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบฯ ภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก อาทิ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี, นางนิภาวรรณ กอพ้ฒนธีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมในพิธีฯ

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวว่า งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมด้วยหลักการปฏิบัติ 4 หลัก คือ 1.สงเคราะห์ 2.เกื้อกูล 3.พัฒนา 4.บูรณาการ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ประสานศรัทธาของสาธุชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างตลอดต่อเนื่อง อาทิ โครงการตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ สู้ภัยโควิด-19, โครงการมอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ยากไร้, โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ควบคู่กับการบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ไปเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน.