อำนาจเจริญจัดงานสินค้าโอทอปสู่เมืองสากล ที่เซียร์ รังสิต

http://offroadersblog.com/tag/arunachal/ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน OTOP อำนาจเจริญ สู่เมือง สู่สากล ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้นB ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัดอำนาจเจริญ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน 40 บูธ พร้อมการจัดทำจุด Landmark ข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ และการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย มุ่งเน้นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการต่อยอดและพัฒนาสินค้า ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยใช้ความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้การบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความความโดดเด่นของแต่ละชุมชน การเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล


นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดงาน OTOP อำนาจเจริญ สู่เมือง สู่สากล ในครั้งนี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการกระจายสินค้าเข้าสู่เมือง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน และยังถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ของจังหวัดอำนาจเจริญ ผมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน และช่วยกันอุดหนุนสินค้าของจังหวัดอำนาจเจริญ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป.