สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีเปิดร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ 5

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซียร์แอร์พอร์ต(เซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5 หมวดอักษร “ กธ” “การค้ามั่งมี ธุรกิจดีมั่งคั่ง” โดยมีนางบุศรา วงศ์กำแหง ขนส่งจังหวัดปทุมธานีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ออกประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โดยการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน นอกจากนี้ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เช่น รถนั่งผู้พิการ (วิลแชร์) ขาเทียม แขนเทียม เตียงนอนผู้ป่วย เป็นต้น ที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนแล้ว จำนวน 4 ครั้ง 4 หมวดอักษร มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 2 ครั้ง 2 หมวดอักษร และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยนำเงินรายได้เข้าสู่ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” แล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 97,030,677.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ของจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 คือ หมวดอักษร กธ “ การค้ามั่งมี ธุรกิจดีมั่งคั่ง” จำนวน 301 หมายเลข และหมวดเสริม “ กต ” จำนวน 73 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไปด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และประมูลทางอินเตอร์เนต www.tabienrod.com กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) แห่งนี้ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกรูปแบบ มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 169 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,083,000, บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก.