สหพันธ์แบคออฟฟิศเตรียมเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานสนับสนุนทางการแพทย์ไม่ได้รับการเหลียวแล

http://thehistoryhacker.com/2013/01/22/marylands-identity-crisis/?replytocom=307 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายชาติชาย เดชรัตน์ ประธานสหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนต่อสมาคมนักข่าวปทุมธานี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขตระหนักและเห็นถึงความสำคัญหลังจากที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 พร้อมเตรียมเคลื่อนไหว โดยหยุดงานทั่วประเทศไม่สนับสนุนการบริการผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจะชุมนุมเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลังจากประกาศยกเลิก พรก. สถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมและคำตอบที่ชัดเจนเป็นที่น่าพอใจ
นายชาติชาย เดชรัตน์ ประธานสหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สหพันธ์แบคออฟฟิศเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร นักจัดการงานทั่วไป และน้อง ๆ สายบริหารทั่วไป และสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นนับวิชาชีพหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สายแบคออฟฟิศประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานในกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน พกส. แต่ที่ผ่านมากลับไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ ทั้งในด้านความก้าวหน้าและค่าตอบแทน ถูกมองเป็นเพียงสายงานสนับสนุนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจ ซึ่งการทำงานของวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้บริการของโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีส่วนสนับสนุน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้มีการรวมตัวเพื่อร้องขอความเป็นธรรม ทั้งต่อรัฐบาล สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
โดยวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้ไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ตามข้อเรียกร้อง 7 ข้อ เพื่อขอความเป็นธรรม ประกอบด้วย
1. ขอกราบเรียนให้ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา พิจารณาสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาจัดสรรการบรรจุเป็นข้าราชการของสายงานสนับสนุนด้วยจากตำแหน่งที่เหลือจากการบรรจุข้าราชการในครั้งนี้หรือการบรรจุเป็นข้าราชการในรอบต่อไป และให้ยกเลิกบัญชีจำแนกตำแหน่งในสายงานของส่วนราชการที่จะยุบเลิก
2. ขอความกรุณารับพิจารณาการบรรจุ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และ ลูกจ้างในสายงานสนับสนุนบริการที่มีวุฒิ ให้บรรจุเป็นข้าราชการ
3. ขอความกรุณารับพิจารณาการบรรจุ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว สายงานสนับสนุนบริการ ในตำแหน่งที่ไม่มีวุฒิให้บรรจุเป็น ลูกจ้างประจำ
4. ขอความเมตตา รับพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าของข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ให้มีความก้าวหน้าได้ถึงระดับชำนาญการพิเศษเหมือนกับข้าราชการกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับของโรงพยาบาลชุมชน
5. ขอความเมตตา รับพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าของข้าราชการสายสนับสนุนในประเภททั่วไป ให้มีความก้าวหน้าในระดับอาวุโส
6. ขอความเมตตา รับพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าของข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้มีความก้าวหน้าได้ถึงระดับเชี่ยวชาญเหมือนกับข้าราชการกลุ่มอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
7. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกองสายงานสนับสนุนบริการขึ้นมาใหม่อีก 1 กอง
เมื่อไม่ได้รับการพิจารณา ทางสหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุขจะเคลื่อนไหวหรือหยุดงานทั้งประเทศไม่บริการผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจะชุมนุมเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กพ. หลังจากประกาศยกเลิกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมและคำตอบที่ชัดเจนเป็นที่น่าพอใจ และจะไม่มีการเจรจาใด ๆ กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย และกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีกต่อไปเนื่องจากยื้อเวลามาตลอด…