ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยปทุมเตรียมเดินหน้ากิจกรรมเชิงรุก

http://bestpensintheworld.com/articles/page/2/ วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย กล่าวเปิดเผยว่าได้เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2562
โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายอาชีพ นายชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายกฎหมาย ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายมัธยมศึกษา นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสถาบันอาชีวศึกษา นายสำเริง ทองมอญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสื่อมวลชน และยังมีตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพครู


ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทางคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาคีเครือข่ายของสำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี ประสานและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และเตรียมจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสร้างอาชีพหลังครูเกียรติอายุ เพื่อให้เป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ยังมีการเสนอกิจกรรมให้ความรู้และทบทวนเรื่องการใช้รถใช้ถนนรวมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ควบคู่ไปกับนักเรียน ให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการแก้ปัญหาด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมการรับสมัครตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ อาสาสมัคร สกสค.ประจำโรงเรียน เพื่อการเข้าถึงในการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา…