ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเปิดงานวิถีไทยรามัญส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา

can i buy prednisone over the counter in spain ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมงานพิธีเปิดงานท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาประจำปี 2563
เพื่อให้เห็นความสำคัญ ทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดปทุมธานีอันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญงอกงามด้วยรูปแบบของการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย โดยแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์อันชี้ชัดให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างโดดเด่น ได้แก่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทยรามัญ ที่สืบต่อกันมาช้านานและให้ความสำคัญในการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ดังเช่นคำขวัญประจำจังหวัดที่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าปทุมธานีคือ ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ด้านอาจารย์ประพัฒน์ กองศรี ครูดูแลศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน กล่าวว่า ด้วยศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกและจัดตั้งโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 84 แห่ง และยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยจัดทำหลักสูตรรายชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงต่อ 1 ห้องเรียนใน ปีงบประมาณ 2563 …