รอง ผู้ว่าฯ เปิดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่

Tallahassee นายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางดรุณี รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดแพร่ และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า“มหกรรมของดีเมืองแพร่” ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2562 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การจัดงาน “มหกรรมของดีเมืองแพร่” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดแพร่เชื่อมโยงภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP / SMEs สินค้าและบริการของจังหวัดแพร่เชื่อมโยงช่องทางการค้า และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดแพร่โดยกำหนดจัดงานจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2562 ณ.ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จัดงานระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ. ลานเพลินอีซูซุ แยกพญาพล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

     สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม  การแสดงและ สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานนี้ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าหม้อห้อมที่จังหวัดแพร่ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI), ผ้าตีนจก  เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าประเภทอาหาร  กิจกรรมเจรจาธุรกิจ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง วงดนตรีโฟล์คซองศิลปินล้านนา และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

    นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในระดับจังหวัด เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และอื่นๆ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มีการจัดส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และได้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น และผ้าหม้อห้อมแพร่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากคำขวัญของจังหวัดแพร่ที่ผู้บริโภครู้จักมาอย่างช้านาน โดยภายในปีนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ได้อีกด้วย…