รองผู้ว่าฯปทุมธานี มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ตลาดสี่มุมเมือง

Kimovsk ที่ ห้องประชุมตลาดสี่มุมเมือง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ตลาดสี่มุมเมือง โดยมี ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาดและสายงานเครือข่ายเกษตรกร บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตลาดสี่มุมเมือง จัดพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q แก่ผู้ประกอบการในตลาด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในกิจกรรมการตรวจประเมินและให้การรับรองแผงค้าในตลาดสดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้สัญลักษณ์ Q มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

 1. การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (รายใหม่)
 2. การตรวจประเมินติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้า Q
  (รายที่ได้รับการรับรองไปแล้ว ซึ่งมีการตรวจติดตามปีละ 1 ครั้ง)
 3. การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q
  (รายที่ได้รับการรับรองไปแล้ว ป้ายรับรองมีอายุ 3 ปี)
  จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง การส่งเสริมบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใช้สินค้า Q โดยกำหนดเป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้ชื่อ “การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก”
  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองแผงค้าในตลาดสด จำนวน 7 แห่ง ที่นำผลผลิตจากแปลง/ฟาร์มของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (GAP : Good Agricultural Practice) มาจำหน่ายและผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานผู้จำหน่ายสินค้า Q กว่า 400 แผง และให้การรับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยในการปรุงเป็นเมนูอาหารที่เรียกว่า ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant) กว่า 30 ร้าน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับร่วมมือจาก ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ ปี ผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองมีนโยบายสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ซึ่งตลาดสี่มุมเมือง มีจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองจำนวนกว่า 80 ราย…