มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง 15 ตัน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจ.นราธิวาส

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 15 ตัน แก่วัด 12 แห่ง โรงเรียน 9 แห่ง เจ้าหน้าที่ทหาร 4 หน่วย และเทศบาล 1 แห่ง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจ.นราธิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดทศพล ขนฺติธโร เจ้าคณะตำบลยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นประธานสงฆ์

สำหรับวัดและหน่วยงานที่ได้รับสิ่งของช่วยเหลือได้แก่

1.วัดชลภูผาวนาราม

2.วัดสุคีรินประชาราม

3.สำนักสงฆ์ สว.อำเภอสุคิริน

4.วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ

5.วัดตันหยงมัส

6.วัดตันติการาม

7.วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ

8.วัดเขานาคา

9.วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส

10.วัดศรีสาคร อำเภอศรีสาคร

11.วัดอุไรรัตนาราม

12.วัดโคกเคียน อำเภอยี่งอ-บาเจาะ

13.โรงเรียนเทศบาล5

14.โรงเรียนราชพัฒนา

15.โรงเรียนวัดพระพุทธ

16.โรงเรียนเกษมทรัพย์

17.โรงเรียนสุไหงโกลก

18.โรงเรียนนิคมพัฒนา 6

19. โรงเรียนสุคิริน

20.โรงเรียนรักไทย

21.โรงเรียนสุคิรินวิทยา

22.ร้อย.ปืนเล็กที่ 1 ฉก.นย.33

23.หมวดปืนเล็กที่ 2 ฉก.นย.33

24.หมวดปืนเล็กที่ 3 ฉก.นย. 33

25.กองร้อยทหารพรานที่ 4607 ฉก.ทพ.46 และ

26.เทศบาลเมืองนราธิวาส …