มูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 มอบห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทาน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

http://cyberblogue.com/tag/update/ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าให้มีแรงใจในการต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทานดังกล่าว จะดำเนินการติดตั้งบริเวณหน่วยตรวจโรคปลอดเชื้อ ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในพิธีส่งมอบมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี , คุณพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด , คุณยืนยง โอภากุล กรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมพิธีส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคัดกรอง 3 ห้อง และส่วนตรวจเชื้อ 3 ห้อง หากดำเนินการติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทานนี้จะช่วยรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทุกชนิด ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีระบบป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย และมีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เบื้องต้นประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ สามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทานได้ที่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา (บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 067-300487-3 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิชัยพัฒนา โทรศัพท์ 02-447-8585-8 โทรสาร 02-447-8574 …