มรภ.วไลยอลงกรณ์ เยียวยา นศ.ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เห็นสมควร ให้ทุนสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งที่เรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาหากตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จำนวนเงิน 10,000 บาท และสนับสนุนเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีนักศึกษาเสียชีวิต โดยมีผลชันสูตรจากแพทย์ว่าเสียชีวิตเนื่องจาก COVID-19 จำนวนเงิน 100,000 บาท

ส่วนคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับทุนดังกล่าว เป็นต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตัวตามประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นจะต้องได้รับผลกระทบในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 อธิการบดีกล่าว
สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://dsd.vru.ac.th และต้องแสดงเอกสารว่าได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งประกอบด้วย
1. ใบรับรองแพทย์ (กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)
2. ใบมรณบัตร กรณีนักศึกษาเสียชีวิต โดยมีผลชันสูตรจากแพทย์ว่าเสียชีวิตเนื่องจาก COVID-19
3. หลักฐานการกักตัว
4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษา
โดยสามารถกรอกใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หรือส่งเอกสารและหลักฐานได้ที่กองพัฒนานักศึกษาในเวลาราชการ หรือทางอีเมล์ [email protected] ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนและส่งตามวันเวลาที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.vru.ac.th หรือ www.vru.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-909-1428