พอช.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนคลองตันคลอง13

irrefragably เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนคลองตัน คลอง 13 ม.5 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรับฟังประชาชนจากปัญหาความเดือดร้อนจากที่อยู่อาศัยและปัญหาความไม่เข้าใจของการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุชนเพื่อการมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย โดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำรงอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข
นายยศราช แก้วกัน หัวหน้าปฏิบัติการชุมชน กล่าวว่า ตนและเจ้าหน้าที่ พอช.มาเพื่ออธิบายถึงเงื่อนไขของหน่วยงานและการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชนคลองตันแห่งนี้ ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง มีแนวทาง ความพร้อม ความต้องการของชุมชนเป็นอย่าไร วันนี้ชาวชุมชนคลองตันมีความเข้าใจในเงื่อนไขและให้การตอบรับกับหน่วยงานของ พอช.เป็นอย่างดี นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งทาง พอช.จะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองตันนี้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน
นายนาวิน ไชยสิทธิ์ (ตัวแทนชาวบ้าน) อายุ48ปี อาชีพรับจ้าง กล่าวว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ พอช.มาอธิบายแนวทางและการช่วยเหลือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดประมาณ 39 ครัวเรือนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนของตนเองและยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองตันจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ว่าจะช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงและให้ชาวบ้านได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงในที่ดินแห่งนี้ได้ถูกกฎหมาย ต่อจากนี้ไปตนและชาวบ้านจะปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาของหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)…