ฝ่ายการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ถวายเป็นธรรมบูชา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์
โครงการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ได้แบ่งการให้บริการตรวจสุขภาพแด่พระสงฆ์ ประกอบด้วย

1. การตรวจร่างกายเบื้องต้น ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมิน BMI ตรวจการมองเห็นเบื้องต้น ตรวจความดันลูกตา ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

2.การประเมิน/คัดกรองภาวะความผิดปกติเบื้องต้น และการให้คำปรึกษา แนะนำ โดย ทีมคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดสมอง

3.การคัดกรองภาวะความผิดปกติของการมองเห็น ประกอบด้วย การตรวจจอประสาทตาเบื้องต้น การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับโรคทางจักษุ

4.การคัดกรองภาวะความผิดปกติของระดับโปรตีนในปัสสาวะ ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับโรคไต

5. การคัดกรองภาวะสมรรถภาพการทำงานของปอด ประกอบด้วย การวัดสมรรถภาพการทำงานของปอด การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับโรคปอด

6.การคัดกรองภาวะความเสี่ยงโรคเบาหวาน ประกอบด้วย การเจาะน้ำตาลในเลือด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

7.การดูแลแผล ประกอบด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผล


ด้าน พ.จ.อ.พิชัย จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต นำโดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยสามารถใช้ความเป็นวิชาชีพได้โดยอิสระ ซึ่งบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในครั้งนี้ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมีแผนการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนต่อเนื่องในปี 2563…