ผวจ.แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2562 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และนายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญจังหวัดปทุมธานีประจำปี 2562 เป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 11 – 13 เมษายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ 2562 ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสังเกตได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มชนชั้นใหญ่ๆ คือ ชาวมอญ ชาวจีน และชาวไทยมุสลิม แม้กาลเวลาจะผ่านไปทำให้กลุ่มชนได้กระจายถิ่นฐานไปยังบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มชนก็ยังคงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมของแต่ละกลุ่มชนซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญเพราะนอกจากถือเป็น วันขึ้นปีใหม่แล้วยังถือเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานีมาช้านาน

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แสดงความเห็นว่ากิจกรรมงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิธีมองประจำปี 2562 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระ และคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดร่วมอนุรักษ์สืบทอดอย่างจริงจังในวิธีที่สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลทางประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่แพร่หลายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสำหรับกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ ขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบขบวนแห่ข้าวแช่จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ขบวนแห่ของกลุ่มชาติติพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นคือการสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่มีเรื่องราวที่อยากนำเสนอในการจัดงานครั้งนี้โดย จังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านจากหลายชุมชนที่จัดเตรียมสำหรับข้าวแช่มาโชว์สาธิตวิธีการทำข้าวแช่แบบวิถีมอญที่ถูกต้องจะเรียกว่าเป็นถนนข้าวแช่ที่จะมีร้านข้าวแช่มากกว่า 20 ร้านมีการจัดทำสำหรับข้าวแช่ขนาดใหญ่ ซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจะได้ชมและชิม นอกจากนี้ภายในงานได้จำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติติพันธ์ต่างๆไว้ในงานอีกด้วย