ผวจ.เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอธัญบุรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ” โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน จำนวน 400 คน ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เกี่ยวกับการตัดแว่นตาให้ผู้สูงวัยว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กตลอดจนบุตรหลานในครัวเรือนแต่มองเห็นไม่ชัด จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งมาดำเนินการร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ในการดำเนินการโครงการปี 2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ประสานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกัน กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ปทุมธานี อุทัยธานี ลำพูนลำปาง ขอนแก่น อุดรธานีตรัง ประจวบคีรีขันธ์สระแก้ว กาญจนบุรี และชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงวัยและครอบครัวที่มีฐานะยากจนใน พื้นที่ห่างไกลได้รับการบริการสวัสดิการสังคมและได้ใส่แว่นตาตรงกับค่าสายตา โดยการคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปและมีปัญหาทางด้านสายตาเข้ารับบริการ ซึ่งมีทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาของห้างแว่นท็อปเจริญจะออกให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 400 คน และจะประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยทุกคนตามค่าสายตาที่เป็นจริง…