ผวจ.นนทบุรี เปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

http://iccpaix.org/wpblog/get-involved/calendar/action~agenda/tag_ids~58,57/request_format~html/ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวม 50 คน


ในการสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนงานตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2563 ทั้ง 6 เรื่อง ประกอบด้วย

1. การขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา

2.บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต

3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่

4. สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการเกษตรกร

6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร…