ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่ากระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าสายส่งน้ำดับเพลิงไม่โปร่งใส โดยสินค้าที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพและไม่มีเครื่องหมายยี่ห้อตามระบุไว้ในแค๊ตตาล๊อค
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน จากนั้นได้พิจารณาว่ามีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้างานปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดย ได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล พร้อมกับส่งไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่

ด้าน นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่าผลการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชนายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 151 และมาตร 157 มีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12 )พ.ศ 2544 2546 มาตรา 73 เข้าลักษณะตามมาตรา 73 มีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมาย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งมาที่อำเภอให้ดำเนินการตามกระบวนการนี้ สุดท้ายแล้วต้องมาดูอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมาย ป.ป.ช. ในการสอบเรื่องนี้ เพื่อส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณามีคำสั่ง โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งมีนายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง เพื่อพิจารณาและเสนอเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณามีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล ต่อไป…