ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของวัดพระธรรมกาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของวัดพระธรรมกาย ครั้งที่ 2/2562
โดยมีคณะกรรมการฯ จากวัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานฯ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมการประชุมฯ อาทิ นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, นายชม บุญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, นางสาวจำปี จารุฤทัยกานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, นายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) นั้น เป็นการดำเนินงานตามมติของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่สนองตามมติของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่มีวิสัยทัศน์ “วัดสวยด้วยความสุข” ด้วยพันธกิจ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด และชุมชน ให้สะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่สัปปายะ 2. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัด และชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยค่านิยม “สร้างวัดในใจคน (Happiness Temple)” ซึ่งวัดพระธรรมกาย ได้เข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับ “พัดเกียรติคุณ” ในฐานะวัดดำเนินงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จากนั้น ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มีมติให้วัดทุกวัดในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้


นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในฐานะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของวัดพระธรรมกาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ในที่ประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนตามขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมในส่วนของผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ผู้แทนสถานศึกษารอบวัดพระธรรมกาย ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และผู้แทนกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในชุมชน, การกำหนดแผนการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพของวัดด้วยกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดพระธรรมกายด้วยวิถี 5ส โดยการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าวัด (ประตู 1) และกำแพงตลอดแนวถนนเลียบคลองสาม ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และการมีส่วนร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ พัฒนาสภาพทั่วไปบริเวณโดยรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกาย ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากำหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อต่อยอดการดำเนินงานตามพันธกิจของโครงการฯ คือ การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของวัด และชุมชน, การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญา ของชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมเสาร์สร้างสุข ด้วยการเปิดพื้นที่ของวัดพระธรรมกาย ให้ประชาชนในชุมชนรอบวัด ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมจากพระอาจารย์ ในทุกๆ วันเสาร์ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย (เริ่มต้นครั้งแรก วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมห้องประวัติ และคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ณ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย เป็นต้น”
โดยหลังจากการประชุมฯ เสร็จสิ้น คณะกรรมการฯ ทั้งหมด ได้ร่วมกันทัศนศึกษาเยี่ยมชม “ห้องประวัติ และคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” โดยมีอาจารย์ลือพงษ์ ลีลพนัง เป็นวิทยากร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในภาคชุมชนรอบวัดพระธรรมกาย ต่างประทับใจ และให้ความสนใจ โดยตั้งใจสร้างกระบวนการให้ประชาชนในชุมชนรอบวัดพระธรรมกาย ได้มีโอกาสเข้ามาทัศนศึกษาเยี่ยมชม และเรียนรู้ธรรมะ ณ ห้องประวัติ และคำสอนของคุณยายอาจารย์ฯ อันเป็นการพัฒนาจิต และปัญญา ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ต่อไป…