ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาท

http://childpsychiatryassociates.com/treatment-team/kathleen-morgan/kathleen_morgan-600/  

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฤดี กรุดทอง ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ คุณปัทมวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้มอบทุนการศึกษา ผู้บริหาร และคณาจารย์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
การจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีมีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อมอบทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีผู้มอบทุนจำนวน 39 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,500 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน 229 ราย.