ปทุมธานี นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ม.นอร์ทกรุงเทพ

http://iamlearningdisabled.com/wp-content/plugins/wp-live-chat-support-pro/css/wplc_styles_pro.css วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 (NBU OPEN HOUSE 2020) “บ้านแห่งการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โดยมี คณาจารย์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงานในวันแรก กว่า 2,000 คน


ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถึงหลักสูตรนานาชาติโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นต้น เพื่อให้รู้ทุกซอกทุกมุมต้องเรียนอะไรบ้างพร้อมพูดคุยกับศิษย์เก่าในคณะโดยตรง เพื่อเป็นการเปิดโลกทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับความถนัด สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ จนสำเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด