นอภ.เมืองปทุมฯพาสื่อเยี่ยมโครงการปรับทางเท้ารอบสวนเทพปทุมป้องกันน้ำท่วมงบ2ล้านบาท

ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวอรสา ตั้งใจจิต ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ได้ปรับปรุงทางเท้ารอบบริเวณสวนพื้นที่ 280 ตารางเมตร ปรับปรุงพื้นที่ถนนต่อเนื่องจากลานเอนกประสงค์ พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ความยาว 300 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินงบประมาณ 2,347,600 บาท เป็นงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคกลางปริมณฑล) ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ.