ตชด.ภาค1 รับถุงบรรเทาภัยโควิดสนองพระดำริพระสังฆราชจากคณะสงฆ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 และคณะ ร่วมมอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และการดำเนินงานตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี แก่ข้าราชการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จำนวน 160 ชุด ทั้งนี้ ด้วยห่วงใย เป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เป็นกำลังสำคัญอีกองค์กรหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19)

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตำรวจ และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ภัยโรคระบาด โดยภายในถุงยังชีพ บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยจิตอันเป็นกุศลของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันสมทบดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นสมานฉันท์ ในโอกาสนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม, พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส พร้อมด้วย พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมมอบถุงยังชีพฯ
ในส่วนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 มี พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่น รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 และ พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ร่วมมอบถุงยังชีพฯ ด้านภาคีเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจาก นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมมอบถุงยังชีพฯ นอกจากนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ได้มอบแอลกอฮอล์ และที่กดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อร่วมส่งเสริมมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 อีกด้วย.