ซีพีแรมผุดแปลงทานตะวันแหล่งท่องเที่ยวใหม่กำลังบานสะพรั่งตลอดเดือนนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่แปลงทานตะวัน 45 ไร่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดงานทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง และอาคารถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยมีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ
ซีพีแรม ได้พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนด จัดงาน ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง บนพื้นที่ 45 ไร่ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปถ่ายภาพกับดอกทานตะวันที่กำลังบานสวยงามตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเพื่อเป็นแบบอย่างการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางนวัตวิถี และพิธีเปิดอาคารถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร มุ่งหวังให้เกษตรกร และชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการ องค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเอง


ด้าน นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมไทยทั้งมวลด้วยหลักธรรมภิบาล อีกทั้งการส่งมอบอาหารที่ดี มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ซีพีแรมจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารตามแนวทาง 3s ขององค์กร คือ FOOD SAFETY หรือความปลอดภัยทางอาหาร, FOOD SECURITY หรือความมั่นคงทางอาหาร และ FOOD SUSTAINABILITY หรือความยั่งยืนทางอาหาร และผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งก็คือ “เกษตรกร” ซีพีแรมมุ่งมั่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ผ่านโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี หัวใจสำคัญของโครงการนี้ คือการบูรณาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร กับการตลาด สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมการบันทึกข้อมูล Online เพื่อติดตาม และควบคุมการเพาะปลูกให้เป็น ตามมาตรฐานที่กำหนด การใช้ Sensor ควบคุมการใช้น้ำอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ช่วงต้นก็ได้ส่งเสริมการปลูกกะเพรา และขยายผลสู่พืชผักอื่นอีกหลายชนิด รวมถึงข้าวหอมมะลิ ในเวลาต่อไป…