ชาวบ้านยื่นหลักฐานทุจริตในปทุมกับ พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ประธาน กมธ.ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่รัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นางสมพร ไชยมาตย์ ตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี และประชาชนจำนวน 30 คน ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) เพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมานี ในการใช้งบประมาณ หลังที่ได้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
นางสมพร ไชยมาตย์ กล่าวว่า เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้เห็นการทำงานของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ทั้งการบริหารงาน การใช้งบประมาณไม่มีความโปร่งใส นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นระดับสูงของจังหวัดปทุมธานีถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด และดำเนินคดีแต่กลับไม่มีความคืบหน้า ไม่มีใครรับผิดชอบ และยังกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในตำแหน่งนายก อบจ. ทางภาคประชาชนจึงได้เดินทางมายืนหนังสือเพื่อให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ .ป.ป.ช.) ได้ตรวจสอบ และช่วยเหลือชาวปทุมธานี ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้รับความยุติธรรม

ส่วน นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต ประธานโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ได้ปลูกฝังค่านิยมใหม่ เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง นอกจากนี้ยังมีความเลื่อมใสต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ .ป.ป.ช.) จึงได้ร่วมยื่นหนังสือเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความโปร่งใสและการใช้งบประมาณในการบริหารและพัฒนาภายในจังหวัดปทุมธานีที่ไม่ยั่งยืน ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีต่างไม่สบายใจ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานียังไม่เป็นเป็นที่พัฒนาอยากที่น่าจะเป็น ทั้งด้านเมืองปทุมธานีถิ่นบัวหลวง แต่ไร้ดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ไม่มีแลนด์มาร์คประจำจังหวัดที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้ำเสีย ระบบนิเวศ ปัญหาจราจร ถึงแม้จังหวัดปทุมธานีจะมีรายได้สูงเป็นอันดับ 6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่อันดับ 12 ของประเทศ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจน ผิดกับภาพลักษณ์ที่ถูกหน่วยงานภาครัฐนำเสนอ โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพื่อประชาชนขาดความต่อเนื่อง และมีความล่าช้า เช่น โครงการจัดระเบียบชุมชนรุกล้ำคลอง การส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และการส่งเสริมสิงค้าผลผลิตจากชุมชน จนกระทั่งมีการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ผลการประเมินออกมาไม่ผ่านมาตราฐานด้านคุณธรรมและไม่มีความโปร่งใส.
ทางด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากตัวแทนจากชาวจังหวัดปทุมธานีแล้ว ซึ่งหากพบว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันจริงจะลงไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎมายต่อไป…