คณะสงฆ์วัดเขียนเขตมอบทานมอบธรรม สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19

buy Ivermectin 6 mg วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), พระมหาชิต ฐานชิโต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอธัญบุรี, คณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)ได้เมตตาลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ที่ชุมชนวงรอบวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คณะสงฆ์วัดเขียนเขตได้ดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ด้วยการส่งถุงยังชีพเป็นทาน เพื่อเป็นการส่งแรงใจ ด้วยห่วงใย ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 200 ชุด โดยถุงยังชีพแต่ละชุด ประกอบด้วย บรรจุข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และน้ำดื่ม จำนวน 2 ขวด เป็นการมอบทานตามชื่อโครงการ ส่วนการให้ธรรมเป็นการให้ธรรมมะ ให้พระสงฆ์ไปโปรดจะได้มีกำลังใจ ในการต่อสู้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมเป็นวงกว้าง ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดงาน ถูกเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่แบ่งปัน โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ทำมาตลอด เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน คือ บวร บ้านวัดและโรงเรียน…