คณะสงฆ์วัดศาลเจ้า ร่วม ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

can you buy Pregabalin in mexico วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ วัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระครูสมุห์นภาลัย รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากวัด, ผู้แทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, ไวยาวัจกรและกรรมการวัด, ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารโรงเรียนวัดมะขาม, ผู้บริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า และผู้ประสานงานอาสาสมัครชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ


ในโอกาสนี้ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส
ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

  • 3 พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
  • 5ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย
  • 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. กำหนดคณะกรรมการ, 2. ประกาศนโยบาย, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน
  • 9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด
    ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ (คณะกรรมการ 5ส) จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศนโยบาย 5ส และสำรวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา และจัดทำแผนในการปรับปรุงต่อไป…