คณะสงฆ์มอบถุงบรรเทาภัยโควิด 200ถุง ที่วัดมงคลพุการาม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีมอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 แก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ในพิธีฯ ยังได้รับความเมตตาจาก พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปุญญธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสายสุวพรรณ และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมมอบถุงยังชีพฯ ในส่วนของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับเกียรติจากคุณนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, คุณประทิน พูลนิล รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, คุณศกลวรรณ วงษ์แจ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, คุณนที พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่, คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และคุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ร่วมมอบถุงยังชีพฯ
ด้านพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยปรารถนาที่จะส่งแรงใจร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดที่ได้กำลังเกิดขึ้น ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานความปกติใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทางคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดมงคลพุการาม, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่, ผู้นำชุมชน, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ โดยการนำของพระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง ซึ่งมีประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 13, 14, 15 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน เข้ารับถุงยังชีพฯ ซึ่งภายในถุงยังชีพฯ ประกอบด้วย ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ขนม, นมกล่อง, อาหารปรุงสุกใหม่ และแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น.