คณะสงฆ์ปทุมธานีน้อมถวายเครื่องบริโภคแด่สมเด็จพระสังฆราช สมทบโรงทานสนองพระดำริฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำโดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้ากราบน้อมถวาย เครื่องบริโภคสมทบการตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้รับมอบถวาย ณ อาคารสัมฤทธิ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อสนองตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจึงนำเครื่องบริโภคสมทบการตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ากราบน้อมถวาย นำไปสมทบในการ “จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ” เพื่อแสดงความห่วงใย และช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น ได้ดำเนินงานจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน โดยสานต่อการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนภารกิจฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยดีงามยิ่ง นอกจากนี้ การจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นวัด ในฐานะศูนย์กลาง และสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย จึงขออนุโมทนาส่งกำลังใจไปถึงคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายฯ ทั้งในจังหวัดปทุมธานี และทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากด้วยเมตตาจิต และความเสียสละอย่างเต็มกำลัง กล่าวได้ว่า โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นภัยโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน…